ورزش های نشانه روی ، در این ورزش ها بیشتر تمرکز ورزشکاران بر روی هدف قرار دادن اهداف خاصی می باشد. در آن از وسایل تیر اندازی خاصی استفاده می شود.

دقت در دسته ورزش های نشانه روی باید بسیار زیاد باشد.

به عکس های زیر که بخشی از این ورزش ها هستند دقت نمائید:

نشاط این دسته از ورزش ها بسیار بالا می باشد. همراه با آن می توان قدرت و انرژش بسیار زیادی را در این ورزش ها از لحاظ روحی نیز کسب نمود.

با ما تماس بگیرید